Selecteer een pagina

Leveringsvoorwaarden

De genoemde  leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Mindstage.

Contractvoorwaarden

 1. Wij committeren ons om de trainings- en coach programma’s uit te voeren zoals deze vastgesteld zijn in overleg met onze opdrachtgevers.
 2. Wij zijn discreet met het geven van informatie over opdrachtgevers en deelnemers.
 3. De trainer/ coach informeert de opdrachtgever betreffende de voortgang van de training/ coachtraject, met inachtneming van de in punt 2 genoemde discretie.
 4. Wij informeren onze opdrachtgevers van alle omstandigheden die een negatieve invloed (kunnen) hebben op het verloop van de training/ coachtraject.
 5. Als bewijs van een afronding van een succesvolle afronding van een NLP practitioner en een NLP master practitioner reiken wij een internationaal certificaat uit erkend door de American board of Neuro Linguistic Programming (ABNLP). Dit onder de volgende voorwaarden:
  1. De deelnemers missen maximaal 2 van de 15 dagen en hebben actief deelgenomen aan de opleiding.
  2. Wanneer een deelnemer een dag van de training wil inhalen gebeurd dit altijd in overeenstemming met de trainer. De deelnemer heeft hierbij de mogelijkheid om alsnog in aanmerking te komen voor het certificaat.
  3. Over het wel of niet toewijzen van het certificaat kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De trainingstijden zijn doorgaans van 9:30 uur tot 17:30 uur, tenzij anders is gecommuniceerd of is afgesproken met de opdrachtgever.
 7. De maximale groepsgrootte van de training wordt bepaald door Mindstage. Hierbij zal het uitgangspunt te allen tijde betrekking hebben op de effectiviteit en de kwaliteit van de training.
 8. De opdrachtgever informeert de deelnemers schriftelijk en/ of mondeling over de doelstellingen van de training.
 9. De opdrachtgever committeert zich aan gemaakt afspraken omtrent zichtbare en concrete bijdrage gedurende de training en/ of coaching.
 10. De aanwezigheid van een deelnemer op de eerste trainingsdag is een vereiste om de training in de desbetreffende groep te kunnen volgen (zie verder onder wijzigingentrainingen).
 11. De opdrachtgever reproduceert onze documenten of gedeelten hiervan niet, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Inschrijving

 1. Inschrijvingen voor de open trainingen kunnen telefonisch en per email geschieden. Hierbij dient het inschrijvingsformulier volledig te worden ingevuld, ondertekend en te worden verstuurd aan Mindstage voor aanvang van de training.
 2. Indien het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt, wordt de deelnemer een alternatief aangeboden of wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. Indien mogelijk worden een extra trainingsgroep samengesteld.
 3. Inschrijvingen voor de trainingen worden binnen 5 werkdagen per email bevestigd aan de opdrachtgever.
 4. Reserveringen voor deelname aan open trainingen blijven geldig tot het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt. Dan zal contact worden opgenomen met de deelnemer of de reservering kan worden omgezet naar een inschrijving of dat de reservering wordt ingetrokken.
 5. Planning van de incompany trainingen vindt plaats in nauw overleg met de opdrachtgever. Ter bevestiging van de incompany training/ coaching traject accordeert de opdrachtgever de voorgestelde trainingsdagen per email binnen 10 werkdagen na ontvangst ,tenzij anders vermeld.
 6. De betaling van de factuur van de training/ coaching traject geschiedt uiterlijk een week voor aanvang van de eerste trainingsdag/ coaching gesprek. De betaling dient op de bankrekening van Mindstage bijgeschreven te zijn voor aanvang van de training. Wij behouden ons het recht voor om de training niet uit te voeren of te annuleren wanneer betaling door de opdrachtgever niet conform afspraak heeft plaatsgevonden.

Wijzigingen en annulering van trainingen/ coaching trajecten

 1. Een opdrachtgever heeft het recht om een training uit te stellen of te annuleren. Dit dient per email te gebeuren. Voor de bepaling of de wijziging of annulering tijdig heeft plaatsgevonden is de datum van ontvangst van dit schrijven doorslaggevend.

Open trainingen

 1. Een inschrijving kan kosteloos worden overgeschreven naar een andere training tot 4 weken voor de eerste trainingsdag, mits de nieuwe training binnen een jaar na de datum van overschrijving start.
 2. Wanneer wordt overgeschreven tussen 4 weken en 1 week voor de training wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht. Voor de nieuwe training waarvoor wordt ingeschreven wordt het volledige honorarium in rekening gebracht.
 3. Wanneer binnen een week of bij afwezigheid op de eerste trainingsdag wordt overgeschreven, wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de training, kosteloos een vervanger voor de aanvankelijke training inschrijven.
 5. In geval van annulering van een inschrijving tot 4 weken voor aanvang van een training, wordt 20% van het honorarium in rekening gebracht. Dit als vergoeding voor gemaakt kosten ter voorbereiding, organisatie en administratie.
 6. In geval van annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.
 7. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht.

Incompany trainingen en coaching trajecten

 1. In geval van annulering van het programma tot 4 weken voor aanvang van het training/ coaching programma, wordt 20% van het honorarium in rekening gebracht. Dit als vergoeding voor gemaakt kosten ter voorbereiding, organisatie en administratie.
 2. In geval van annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de training, wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van het honorarium in rekening gebracht.
 4. Mindstage behoudt zich het recht voor een training en/ of coaching traject uit te stellen of te annuleren. Mindstage zal in dat geval een passend alternatief aanbieden. Indien dit niet mogelijk is zal het volledige deelnemersgeld worden geretourneerd.

Prijzen

 1. Prijzen die vermeld staan, gelden per deelnemer (voor de open trainingen en coaching trajecten) en per groep voor de incompany trainingen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Bij de open trainingen zijn inbegrepen, trainingsaccomodatie, lesmateriaal, koffie, thee en lunch. Voor de interne trainingen zijn de trainingsmaterialen inbegrepen. Lesmateriaal en de kosten voor de accommodatie en verzorging zijn voor rekening voor de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Mindstage is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade ontstaan in verband met een training of coaching activiteit.

Recht

Op overeenkomsten tussen Mindstage en opdrachtgevers is het Nederlands recht van toepassing.