Selecteer een pagina

Privacyverklaring Mindstage persoonlijke groei

Mindstage persoonlijke groei (Mindstage), KvK-nummer 67065511, is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van gedragstrainingen en coaching. Onze contactgegevens zijn:

adres:                   Koelmalaan 350 (kantoor 1.14) 1812 PS te Alkmaar

telefoon:             06-81337330

website:              www.mindstage.nl

e-mail: info@mindstage.nl

Om u goed van dienst te kunnen zijn, verwerken wij persoonsgegevens van u. Wij nemen uw privacy zeer serieus en behandelen uw persoonlijke gegevens daarom uiterst zorgvuldig. In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie wij deze gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken persoonsgegevens van klanten (waaronder trainingsdeelnemers), leads, leveranciers en trainingslocaties ten behoeve van het commerciële proces en de voorbereiding en uitvoering van de training of coaching. Dit betreft de volgende gegevens:

 • Titels, initialen, voornaam, tussenvoegsel, achternaam, geslacht, geboortedatum, functie, evt. privéadres, telefoon (werk), mobiele telefoon, e-mail, LinkedIn.

Wij gebruiken in de regel zakelijke adresgegevens en beschikken zelden over privéadresgegevens. Een privéadres wordt uitsluitend op uw verzoek gebruikt.

 • Persoonlijke trainingsdocumenten, waaronder rapportages.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens:

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U informatie toe te sturen over onze dienstverlening: training en coaching.
 • Door u gevraagde inlichtingen te verstrekken.
 • Het beheren van ons relatiebestand.
 • Het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met uw aanmelding voor en deelname aan een training of coaching.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wettelijke grondslag gegevensverzameling:

Onze gegevensverwerking is gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

 • Toestemming (klant- of leveranciersrelatie met uw goedvinden).
 • Overeenkomst (ingevuld inschrijfformulier of deelnemersformat, getekend data- en investeringsoverzicht of trainingsvoorstel).
 • Wettelijke verplichting (financiële administratie).
 • Gerechtvaardigd belang (historie trainingen/deelnames behouden in verband met langdurige klantrelaties en vervolgopdrachten).

Delen van persoonsgegevens met derden: 

Persoonsgegevens zullen door Mindstage niet worden verstrekt aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover Mindstage op grond van de wet verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Mindstage blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen.

Bewaartermijnen: 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is.

Voor financiële administratie hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Persoonsgegevens van relaties behouden wij in ons CRM-systeem zolang de relatie voortduurt en de toestemming blijft verleend. Jaarlijks worden de relatiegegevens in ons CRM-systeem gecontroleerd en zo nodig bijgewerkt of gedeactiveerd.

Persoonlijke trainingsdocumenten, waaronder rapportages, bewaart Mindstage tot uiterlijk

3 maanden na afronding van uw training.

Voor gegevens over uw activiteiten op onze website geldt een bewaartermijn van 2 jaar.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Mindstage gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mindstage gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op de website worden ook cookies geplaatst door Google. Cookie: Google Analytics.

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U heeft daarnaast het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mindstage en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mindstage.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wilt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Beveiliging van uw gegevens:

Mindstage neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via info@mindstage.nl of telefonisch via 06-81337330.

Bij klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen privacyverklaring:

Mindstage behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op onze website vindt u steeds de meest actuele verklaring.